Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Địa chỉ: 3F No. 65 Sung Chiang Road, Taipei, Taiwan
Điện thoại:
Fax:
Email:
Các cơ quan thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam