Mã tờ khai (Application ID)
Mã xác thực (Application code)
 
Các cơ quan thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam